Resursi Zelenog klimatskog fonda (GCF) će se koristiti kako bi se omogućilo da vlada integriše rizike povezane s klimatskim promjenama, strategije za suočavanje i mogućnosti u tekuće procese planiranja razvoja i budžetiranja. Plan prilagođavanja na klimatske promjene Bosne i Hercegovine će se nadovezati na Strategiju prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja iz 2013. godine. Strategija je zasnovana na četiri specifična ishoda: podržavanje razvoja politika zasnovanih na dokazima za rizike, ranjivosti i mogućnosti nastale kao rezultat klimatskih promjena; stvaranje efektivnih institucionalnih i regulatornih okvira; uključivanje pristupa prilagođavanja na klimatske promjene u glavne tokove odlučivanja; i adekvatno dodjeljivanje sredstava i postizanje provedbenih ciljeva.

Šta mi radimo?

Kako bi se prevladali navedeni izazovi i podržala rješenja koja je predložio UNDP u cilju „jačanja učinkovite, inkluzivne i odgovorne uprave“, te „jačanja kapaciteta u prevenciji i oporavku kako bi se stvorila otporna društva“, projektom će se unaprijediti planiranje prilagođavanja na klimatske promjene u BiH sa fokusom na sektorske pristupe, nadogradnju baze znanja po pitanju prilagođavanja, davanje prioriteta srednjoročnim intervencijama prilagođavanja, izgradnju institucionalnih kapaciteta za integrisanje prilagođavanja na klimatske promjene, te demonstraciju inovativnih načina finansiranja prilagođavanja na klimatske promjene na subnacionalnom i lokalnom nivou.
Projekat će se provoditi u partnerstvu sa Ministarstvom prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske (MPUGE) i Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO) Bosne i Hercegovine kao ministarstva koja su zadužena za koordinaciju aktivnosti prilagođavanja na klimatske promjene.

Očekivani ishodi

Ishod 1 – Uspostavljen efektivan nacionalni koordinacioni sistem za vođenje procesa Nacionalnog plana prilagođavanja na klimatske promjene

Ishod 2 – Utvrđeni prioriteti po pitanju kapaciteta za procjenu osjetljivosti na klimatske promjene, razvoja socioekonomskih scenarija i mogućnosti prilagođavanja za dva ključna sektora

Ishod 3 – Razvijena i testirana inovativna strategija finansiranja ulaganja u prilagođavanje na klimatske promjene u četiri do pet odabranih opština