Ресурси Зеленог климатског фонда (GCF) ће се користити како би се омогућило да влада интегрише ризике повезане с климатским промјенама, стратегије за суочавање и могућности у текуће процесе планирања развоја и буџетирања. План прилагођавања на климатске промјене Босне и Херцеговине ће се надовезати на Стратегију прилагођавања на климатске промјене и нискоемисионог развоја из 2013. године. Стратегија је заснована на четири специфична исхода: подржавање развоја политика заснованих на доказима за ризике, рањивости и могућности настале као резултат климатских промјена; стварање ефективних институционалних и регулаторних оквира; укључивање приступа прилагођавања на климатске промјене у главне токове одлучивања; и адекватно додјељивање средстава и постизање проведбених циљева.

Шта ми радимо?

Како би се превладали наведени изазови и подржала рјешења која је предложио UNDP у циљу „јачања учинковите, инклузивне и одговорне управе“, те „јачања капацитета у превенцији и опоравку како би се створила отпорна друштва“, пројектом ће се унаприједити планирање прилагођавања на климатске промјене у БиХ са фокусом на секторске приступе, надоградњу базе знања по питању прилагођавања, давање приоритета средњорочним интервенцијама прилагођавања, изградњу институционалних капацитета за интегрисање прилагођавања на климатске промјене, те демонстрацију иновативних начина финансирања прилагођавања на климатске промјене на субнационалном и локалном нивоу.
Пројекат ће се проводити у партнерству са Министарством просторног уређења, грађевинарства и екологије Републике Српске (МПУГЕ) и Министарством вањске трговине и економских односа (МВТЕО) Босне и Херцеговине као министарства која су задужена за координацију активности прилагођавања на климатске промјене.

Очекивани исходи

Исход 1 – Успостављен ефективан национални координациони систем за вођење процеса Националног плана прилагођавања на климатске промјене

Исход 2 – Утврђени приоритети по питању капацитета за процјену осјетљивости на климатске промјене, развоја социоекономских сценарија и могућности прилагођавања за два кључна сектора

Исход 3 – Развијена и тестирана иновативна стратегија финансирања улагања у прилагођавање на климатске промјене у четири до пет одабраних општина