Klimatski atlas je interaktivnog tipa, razvijen kao internet GIS aplikacija. U Atlasu su sadržane klimatske karte za dva klimatska elementa, temperature vazduha i padavine. Klimatski periodi koji su obrađeni su: 1961-1990, te periodi prema scenarijima A1B i A2 koji ukazuju na buduće promjene klime, periodi 2001-2030 i 2071-2100.

LINK